อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

       
Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)คำถามหลัก (Big Question) : นักเรียนจะเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้เกิดคุณค่าต่อตนเองละส่วนรวม

ภูมิหลังของปัญหา : สังคมแห่งความรีบเร่งในปัจจุบันทุกคนต่างไขว่ขว้าหาสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเพื่อตอบสนองความนิยมทางวัตถุเช่น มือถือ ไอแพค  แท็บเล็ต ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการปฏิสัมพันธ์ การพูดคุยระหว่างเพื่อน และครอบครัวน้อยลง และในสังคมใช้สื่อเทคโนโลยีจำนวนมากในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทำให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและมีความรวดเร็วมากกว่าอดีตมาก มีการทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันง่ายขึ้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ฯ ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากมายเพียงใด หากใช้ไม่ถูกวิธีและใช้แบบไม่สร้างสรรค์ ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ เช่น ความแตกแยกในสังคม สถาบันครอบครัว และการละเมิดสิทธิของผู้อื่น จากปัญหาดังกล่าวมาพี่ ป.5 จึงสนใจเรียนรู้ หน่วย: ICT สร้างสรรค์ใน Quarter 4/2557  


เป้าหมาย(Understanding Goal) : 
1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

ปฎิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์       

ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ( Problem Based Learning )
 หน่วย : เด็กยุค ICT in the special class
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์ : สร้างฉันทะ/วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
เหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจในช่วงปิดเรียนมีอะไรบ้าง
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
สิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้มีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด :
Round Robin  : ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงปิดเรียน
Think Pair Share ,Blackboard Share :  ตั้งชื่อหน่วย
Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
Mind Mapping :  ก่อนการเรียนรู้
Wall Thinking : สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้(แผ่นใหญ่)
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- กระดาษบรูฟ
- สี/ปากกา

กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ
- ครูและนักเรียนสนทนาถึงเหตุการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนมีอะไรบ้าง ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- ครูกระตุนคิดด้วยคำถาม
Ø เรื่องที่นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้เป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
- นักเรียนจัดประเภทเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
- วาดภาพตกแต่งหน้าห้องเรียน
กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
- นักเรียนตั้งชื่อหน่วย ผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Share และ Blackboard Share
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว(รายบุคคล)
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว(แผ่นใหญ่) ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- การสนทนาตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลประกอบเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ระดมสมองตั้งชื่อหน่วย
ชิ้นงาน
เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
 (Mind Mapping)
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถอธิบายและให้เหตุผลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
 ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ใช้กำลังกายในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม
- รู้จักรักษาและเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนรวม
ทักษะการสื่อสาร
- สนทานาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา
- พูดนำเสนอในเรื่องที่อยากเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิด
 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้กระตือรือร้นในการทำงาน
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2
โจทย์ : รายงาน
Key Questions :
นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
- นักเรียนจะนำเสนอเรื่องที่สนใจผ่านรายงานได้อย่างไร
- ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด :
Round Robin : สนทนาเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้
ชักเย่อความคิด : ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- สี/ปากกา

- นักเรียนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ (รายบุคคล)
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ (แผ่นใหญ่)
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนจะหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจจากแหล่งข้อมูลไดบ้าง
Ø ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใดผ่านเครื่องมือคิดชักเย่อความคิด
- นักเรียนจับคู่ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งสรุปความเข้าใจของตนเอง
- นักเรียนศึกษาการทำรูปเล่มรายงานจาก รายงานการค้นคว้าอิสระของพี่ป.6
- นักเรียนแต่ละคู่ทำการจัดระบบข้อมูลที่ได้ศึกษามาให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่สนใจ
- ศึกษารายงานการค้นคว้าอิสระของพี่ป.6
ชิ้นงาน
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
ทำปฏิทินการเรียนรู้(แผ่นใหญ่)
- รายงานในเรื่องที่สนใจศึกษา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและสามรถจัดระบบของข้อมูลด้วยความเข้าใจของตนเองและนำเสนอในรูปแบบของราย
งานได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่นสี, กระดาษ
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- รู้เท่าทันข้อมูลจากการค้าคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตและผู้รู้ฯลฯ
ทักษะการสื่อสาร
-สัมภาษณ์/สอบถามในเรื่องที่สนใจ จาก คุณครู คุณลุง คุณป้า ฯลฯ
- พุดแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมในการตอบคำถาม
ทักษะการคิด
- คิดรวบรวม/เรียบเรียงข้อมูลที่ได้ให้เป็นความเข้าใจของตนเองผ่านการเขียนได้
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่สนใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
3-4
โจทย์ : หนังสืออิเล็คทรอนิค ( E book )
Key Questions :
- โปรแกรมนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
- โปรแกรมใดบ้างที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ
- นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่สนใจอย่างไรผ่านโปรแกรมนำเสนออย่างไร
เครื่องมือคิด :
Round Robin : อภิปรายร่วมกันจากคำถาม
Flow Chard : สรุปวิธีการดาวโหลดและวิธีการใช้โปรแกรมผ่าน
Show and Share : อภิปรายร่วมกันถึงวิธีการใช้โปรแกรมผ่าน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- สี/ปากกา
- คอมพิวเตอร์
- ไอแพด


- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่สนใจอย่างไรผ่านโปรแกรมนำเสนออย่างไร
Ø โปรแกรมนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
Ø โปรแกรมใดบ้างที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาโปรแกรมนำเสนอที่ตนเองสนใจ( วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้โปรแกรม)
- นักเรียนสรุปวิธีการดาวโหลดและวิธีการใช้โปรแกรมผ่านเครื่องมือคิด Flow Chard
- นักเรียนดาวโหลดโปรแกรมพร้อมทั้งติดตั้ง
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการใช้โปรแกรมผ่านเครื่องมือคิด Show and Share
- นักเรียนจัดทำและนำเสนอความคืบหน้าของงาน
- นักเรียนนำเสนองานที่เสร็จสมบูรณ์ให้ครูและเพื่อนฟัง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมผ่าน
-ศึกษาโปรแกรมนำเสนอที่ตนเองสนใจ
- ดาวโหลดโปรแกรมพร้อมทั้งติดตั้ง
ชิ้นงาน
- Flow Chard วิธีการดาวโหลดและวิธีการใช้โปรแกรม
- หนังสืออิเล็กทรอนิค
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้ากระบวนการนำเสนองานผ่านโปรแกรมนำเสนอต่างๆเช่น         e-book ,word ,power point  ฯลฯ และสามารถติดตั้งโปรแกรม       e-book ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม เช่น สี กระดาษ กรรไกร ไอแพด คอมพิวเตอร์
-   เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเลือกใช้โปรแกรมได้
- คิดสร้างสรรค์ผลงานผ่าน e-book ได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
5-6
โจทย์ :  I movie
Key Questions :
- นักเรียนจะนำเสนอเรื่องที่สนใจผ่านโปรแกรม I movie ได้อย่างไร
- โปรแกรม I movie เหมือนหรือแตกต่างจากโปรแกรม VDO อื่นๆอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน
Round Rubin  :
- รายงานความคืบหน้าของการทำงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับโปรแกรม I movie
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
( VDO)
Flow Chart : การใช้โปรแกรม I movie
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม I movie
- ผู้รู้
- ครูเปิด VDO ที่ผ่านการตัดต่อโดยโปรแกรม I movie ให้เด็กๆดู
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจาก VDO
Ø VDO ที่ได้ดูแตกต่างหรือเหมือนกับที่เคยดูอย่างไร
- นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาการใช้โปรแกรม I movie พร้อมทั้งสรุปความเข้าใจผ่านเครื่องมือคิด Flow Chard
- นักเรียนวางเค้าโครงเรื่องลำดับของเนื้อหา
- นักเรียนออกแบบวางแผน Story Board
- นักเรียนดำเนินการถ่ายทำ VDO
- นักเรียนแต่ละคู่รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน และอภิปรายร่วมกันถึงปัญหาที่พบขณะดำเนินงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ดูVDO พร้อมทั้งตอบคำถามจากเรื่องที่ได้ดู
- นักเรียนวางเค้าโครงเรื่องลำดับของเนื้อหา
- ถ่ายทำตาม Story Board
- นำเสนอ VDO
ชิ้นงาน
- Flow Chard การใช้โปรแกรม I movie
- Story Board
- VDO ของแต่ละคู่
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้ากระบวนการนำเสนองานผ่านโปรแกรม I movie และสามารถสร้างสรรค์งานผ่านโปรแกรม       I movie ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการคิด สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่มสนใจ 
- รู้จักรักษาและเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนรวม
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและสร้างVDOเรื่องที่สนใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- นำเสนอความคืบหน้าของการทำงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมการตัดต่อVDO
- สังเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงาน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
7
โจทย์ : ตัดต่อ
Key Questions : นักเรียนจะตัดต่อ VDO ให้น่าสนใจอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Round Robin : ครูและนักเรียนสนทนาถึงการตัดต่อ VDO ให้น่าสนใจ
Show  and Share : นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของการตัดต่อ VDO
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- ไอแพด
- คอมพิวเตอร์

- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนจะตัดต่อ VDO ให้น่าสนใจอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- นักเรียนแต่ละคู่ระดมความคิดในการตัดต่อ VDO ตามที่วางแผนและครูแนะนำเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูล
- นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าการตัดต่อ VDO  ครูและเพื่อนร่วมสะท้อนผลงาน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการตัดต่อ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วางแผนการตัดต่อ VDO
- ตัดต่อ VDO
- สนทนาแลกเปลี่ยนสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
- นำเสนอความคืบหน้าของการทำงาน
ชิ้นงาน
- VDO ที่ตัดต่อด้วยตัวเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจการใช้โปรแกรม I movie ในการตัดต่องาน และสามารถใช้       I movie สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถตัดต่อ VDO ได้
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- รู้จักรักษาและเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนรวมพร้อมทั้งเก็บกวาดเมื่อใช้งานเสร็จ
- สามรถใช้โปรแกรม I movie ในการตัดต่อ VDO ได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีเหตุผล
ทักษะการคิด
 - คิดวางแผนการตัดต่ออย่างเป็นลำดับขั้นตอนได้
- คิดสร้างสรรค์ผลงานได้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


8
โจทย์ : เผยแพร่ผลงานผ่าน Social Network
Key Questions :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการนำเสนอผลงานเผยแพร่ผ่าน Social Network
- Social Network ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด :
Round Robin: ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ Social Network  ในปัจจุบัน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- ข่าวภัยของ Social Network
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
- Social Network เช่น face book, you tube, blockger เป็นต้น


- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø เมื่อหน่วยความจำในไอแพดเต็มนักเรียนจะทำอย่างไร
Ø นักเรียนจะทำอย่างไรให้สามารถนำเสนอหรืออ่านข้อมูลที่เรามีโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์เดิม(ไอแพดหรือคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้บันทึกข้อมูล)
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนอ่านข่าวภัยของ Social Network
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
Ø จากการอ่านข่าวนักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร ถ้าอยู่ในเหตุการณ์จะทำอย่างไร
Ø Social Network ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ Social Network  ในปัจจุบันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- นักเรียนแต่ละคู่เลือกช่องทางในการเผยแพร่ผลงานให้คนอื่นสนใจ และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่เลือก
- สรุปเกี่ยวกับ Social Network ผ่านนิทาน
- นักเรียนแต่ละคู่เผยแพร่ผลงานตามช่องทางที่เลือกครูกระตุ้นคิดด้วยคำถามต่อว่า
Ø นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการนำเสนองานผ่าน Social Network 
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- อภิปรายร่วมกันในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูล
- อ่านข่าวภัยของ Social Network
- พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ Social Network  ในปัจจุบัน
ชิ้นงาน
- สรุปเกี่ยวกับ Social Network ผ่านนิทาน
- ผลงานที่เผยแพร่ใน Social Network 
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และสามารถเผยแพร่ผลงานผ่าน Social Network ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- รู้จักรักษาและเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนรวม
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารกับผู้อื่นผ่าน Social Network ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนได้
- คิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Social Network ได้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
9
โจทย์ : ทบทวน/ใคร่ครวญ
Key Questions :
- นักเรียนจะเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างไรเพราะเหตุใด
- นักเรียนจะถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เสียใจและขับข้องใจให้มีสติได้อย่างไร
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนามีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด :
สติสนทนา :
 - ทบทวน/ใคร่ครวญกิจกรรมที่เรียนมาทั้ง 8 สัปดาห์
- บรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้อง
- บรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้องในด้านบวก
 Wall Thinking :
 - เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้อง
- เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้องในด้านบวก

สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- บริเวณต่างๆภายในโรงเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์

- นักเรียนทบทวน/ใคร่ครวญกิจกรรมที่เรียนมาทั้ง 8 สัปดาห์ผ่านกิจกรรมสติสนทนา
- นักเรียนจับคู่(คู่เดิมที่ทำงานร่วมกัน) หามุมสงบภายในบริเวณโรงเรียน จากนั้นให้หนึ่งคน(A) เริ่มต้นเล่ากิจกรรมและปัญหาอุปสรรคที่พบตลอดที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยที่อีกคน(B)ฟังอย่างตั้งใจและใช้สติในการฟัง เมื่อAเล่าจนจบB ก็เริ่มกิจกรรมและปัญหาอุปสรรคที่พบตลอดที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเช่นกันโดยที่Aฟังอย่างตั้งใจและใช้สติในการฟัง
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø เหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้องใจตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกัน
Ø ในเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนเสียใจและขับข้องใจนั้นมองในด้านบวกนักเรียนเห็นอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร
Ø จะดีกว่านี้ไหมถ้า..................
- นักเรียนเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้อง
- นักเรียนเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้องในด้านบวก
-  นักเรียนระดมความคิดเขียน สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรพัฒนา
เกี่ยวกับการเรียนหน่วย เด็กยุค ICT in the special class”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ใช้สติในการสนทนาถึงกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจ
ชิ้นงาน
- เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้อง
- เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและขับข้องในด้านบวก
- สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เลือกบริเวณสงบภายในโรงเรียนเพื่อใคร่ครวญสิ่งที่ได้เรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
-  พูดนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งเรื่องที่ทำให้ขับข้องใจให้เพื่อนฟังอย่างมีสติ
- รับฟังขณะเพื่อนพูดอย่างมีสติ
ทักษะการคิด
- คิดใคร่ครวญสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีสติ
- เปลี่ยนความคิดจากเรื่องที่ทำให้เสียใจเป็นมุมมองด้านบวกได้
คุณลักษณะ
-  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ไม่ใช้อารมส่วนตัวในการตัดสินความคิดเห็นของผู้อื่น
10
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้ หน่วยเด็กยุค ICT in the special class”
Key Questions :
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยเด็กยุค ICT in the specail class”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
เครื่องมือคิด :
Blackboard Share :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ หน่วย เด็กยุค ICT in the special class”
Round Robin  :  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมาทั้ง Quarter
Show and Share :  นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนา
Mind Mapping :  สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- ห้องเรียน
- กระดาษ A4, A3
- หน้าอาคารประถม
- TV นำสนอ VDO

- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมาทั้งหมดในหน่วย เด็กยุค ICT in the special class”
-  นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เป็น  Mind Mapping หลังเรียน/ นำเสนอ
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้ง Quarter
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
- นำเสนอความเข้าใจ ผ่านละคร ,
คลิป
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ละคร
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีวิจารณญาณ
-  เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้
- สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเด็กยุค ICT in the specail class”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ ผ้า
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของการนำเสนองาน
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้

ทักษะการคิด
คิดวางแผนการถ่ายเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นสนใจและเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้ง Quarter
คุณลักษณะ
เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- สนใจกระตือรือร้นในการนำเสนองาน
มีน้ำใจอดทนในการทำงานจนสำเร็จ