อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

week6
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจกระบวนการนำเสนองานผ่านโปรแกรม I movie และสามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านโปรแกรม  I movie ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
16-17
ก.พ.
58
โจทย์ : ไอมูฟวี่
Key Questions :
- นักเรียนวางแผนการถ่ายทำอย่างไรให้ง่ายต่อการถ่ายทำและผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ
- นักเรียนจะนำเสนอผลงานอย่างไรให้น่าสนใจผ่านโปรแกรมไอมูฟวี่โดยใช้เวลาในการฉายไม่เกิน 10 นาที
เครื่องมือคิด :
Show and Share : นักเรียนรายงานความคืบหน้าของการทำ Story board
Round Robin : อภิปรายร่วมกันในการใช้โปรแกรมไอมูฟวี่และข้อตกลงในการใช้ไอแพด
Show and Share : นำเสนอVDO
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- ครูฝ่าย IT
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- คอมพิวเตอร์
- ไอแพด
- บริเวณต่างๆภายในโรงเรียน
วันจันทร์( 2 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนจะนำเสนอผลงานอย่างไรให้น่าสนใจผ่านโปรแกรมไอมูฟวี่โดยใช้เวลาในการฉายไม่เกิน 10 นาที
เชื่อม :
 - ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากคำภามในขั้นชง
- นักเรียนรายงานความคืบหน้าของการทำ Story board ให้ครูและเพื่อนฟังผ่านเครื่องมือคิด Show and Share
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันในการใช้โปรแกรมไอมูฟวี่และข้อตกลงในการใช้ไอแพดผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้ :
นักเรียนดำเนินการถ่ายทำ

วันอังคาร(3 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องการถ่ายทำในวันจันทร์ที่ผ่าน มาว่าขณะดำเนินการถ่ายทำนักเรียนเจอปัญหาและอุปสรรค์ใดบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม :
นักเรียนเปิด VDO ที่ได้ถ่ายทำมา ให้ครูและเพื่อนร่วมชื่นชมพร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมผ่านเครื่องมือคิด
Show and Share
ใช้ :
นักเรียนดำเนินการถ่ายทำ(ต่อ)

วันพุธ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันถึงความคืบหน้าในการถ่ายทำ VDO
ใช้ :
นักเรียนคิดออกแบบวางแผนการตัดต่อ

วันศุกร์( 2 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสะท้อนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.       นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.       ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้
3.       นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.       นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.       นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.       นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป

เชื่อม :
 - นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอ VDO ที่ถ่ายให้ครูและเพื่อนร่วมชื่นชมพร้อมทั้งอภิปรายร่วมกันถึงการตัดต่อให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ใช้ :
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ
( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ระดมความคิดในการวางแผนการถ่ายทำ
- ถ่ายทำ VDO

ชิ้นงาน
- VDO นำเสนอผลงานผ่านโปรแกรมไอมูฟวี่
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้ากระบวนการนำเสนองานผ่านโปรแกรม I movie และสามารถสร้างสรรค์งานผ่านโปรแกรม  I movie ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- มีส่วนร่วมในการหาข้อมูล ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ทักษะการสื่อสาร
- พุดแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมในการตอบคำถาม
- อธิบายความคืบหน้าของการดำเนินงานได้เข้าใจ

ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวางแผนการถ่ายทำได้อย่างเป็นขั้นตอน
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผน/เลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานอย่างมีวิจารณญาณ
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้

ทักษะ ICT
- เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

คุณลักษณะ
- แสดงออกถึงการฟังอย่างตั้งใจและมีเป้าหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
กล้าแสดงความคิดเห็น
-สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นได้1 ความคิดเห็น:

  1. สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พี่ๆได้เขียน Story Board เสร็จสมบูรณ์แล้วสัปดาห์นี่เป็นเรื่องของการดำเนินการถ่ายทำพี่ๆจะถ่ายทำในบริเวณต่างๆของโรงเรียนตามที่วางแผนไว้ มีทั้งที่บ้านพักครู อาคารมัธยม หน้าโรงเรียน บ่อน้ำหลังโรงเรียนฯลฯ เนื่องจากมีหลายคู่ทำให้ต้องกระจายกันถ่ายทำตามสถานที่ต่างๆ คุณครูประจำชั้นมีเพียงสองคนคุณครูจึงใช้จักรยานเพื่อเป็นยานพาหนะในการดูแลพี่ๆตามสถานที่ต่างๆ เมื่อเริ่มถ่ายทำพี่ก็พบปัญหาคือแสงเยอะเกินไปทำให้ภาพ ไม่สวย มีเสียงแทรก เมื่อถ่ายระยะไกลจะไม่ได้ยินเสียงคนพูด ถือไอแพดไม่นิ่งทำให้ภาพสั่นขณะถ่ายทำ จากนั้นครูและพี่จึงอภิปรายร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนะหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากอภิปรายทุกคนดำเนินการถ่ายทำอีกครั้งพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาตามที่ครูและเพื่อนเสนอแนะ จากนั้นพี่จึงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6

    ตอบลบ