อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

week2
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและสามรถจัดระบบของข้อมูลด้วยความเข้าใจของตนเองและนำเสนอในรูปแบบของรายงานได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
19-23
ม.ค.
58
โจทย์ : รายงาน
Key Questions :
นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
- นักเรียนจะนำเสนอเรื่องที่สนใจผ่านรายงานได้อย่างไร
- ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด :
Round Robin : สนทนาเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้
ชักเย่อความคิด : ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
Show and Share : ข้อมูลที่ศึกษาและผ่านการ
ทำความเข้าใจด้วยตนเอง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- สี/ปากกา
วันจันทร์( 2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับลำดับปฏิทินและการออกแบบวางแผนการเรียนรู้โดยครูใช้คำถามกระตุ้นคิดดังนี้
Ø นักเรียนจะจัดเรียงเนื้อหาที่จะเรียนใน Quarter นี้อย่างไรเพราะเหตุใด
Ø นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหาและกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ว่าจะเรียนเรื่องใดบ้างและจะเรียนเรื่องใดก่อน/หลังผ่านเครื่องมือคิด (Blackboard Share)
ใช้
- นักเรียนเขียนปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์(รายบุคล)
- นักเรียนแบ่งเป็น 10  กลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามตามความเหมาะสม

วันอังคาร( 3 ชั่วโมง)
ชง
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนจะหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจจากแหล่งข้อมูลไดบ้าง
Ø ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใดผ่านเครื่องมือคิดชักเย่อความคิด
เชื่อม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
- นักเรียนศึกษาการทำรูปเล่มรายงานจากรายงานค้นคว้าอิสระของพี่ป.6
ใช้
- นักเรียนจับคู่ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งสรุปความเข้าใจให้เป็นภาษาเขียนของตนเอง
วันพุธ( 1 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงความคืบหน้าของการค้นคว้าข้อมูลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ศึกษาและผ่านการทำความเข้าใจด้วยตนเอง นำเสนอให้ครูและเพื่อนฟังพร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมผ่าน  
เครื่องมือคิด Show and Share
ใช้
นักเรียนจัดทำรูปเล่มรายงาน
วันศุกร์( 2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
Ø ขณะทำรายงานนักเรียนพบปัญหาอุปสรรคใดบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของการทำรูปเล่มรายงาน ครูและเพื่อนร่วมเสนอแนะเพิ่มเติม
ใช้
- นักเรียนจัดทำรูปเล่มรายงาน(ต่อ)
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.      นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.      ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้
3.      นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.      นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.      นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.      นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยเครื่องมือคิด Mind Mapping
ภาระงาน
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่สนใจ
- ศึกษารายงานการค้นคว้าอิสระของพี่ป.6
ชิ้นงาน
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
ทำปฏิทินการเรียนรู้(แผ่นใหญ่)
- รายงานในเรื่องที่สนใจศึกษา
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและสามรถจัดระบบของข้อมูลด้วยความเข้าใจของตนเองและนำเสนอในรูปแบบของรายงานได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่นสี, กระดาษ
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- รู้เท่าทันข้อมูลจากการค้าคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตและผู้รู้ฯลฯ

ทักษะการสื่อสาร
-สัมภาษณ์/สอบถามในเรื่องที่สนใจ จาก คุณครู คุณลุง คุณป้า ฯลฯ
- พุดแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมในการตอบคำถาม
ทักษะ ICT
ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้
ทักษะการคิด
- คิดรวบรวม/เรียบเรียงข้อมูลที่ได้ให้เป็นความเข้าใจของตนเองผ่านการเขียนได้
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่สนใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น


2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ในสัปดาห์นี้พี่ๆจะได้ออกแบบการเรียนตลอดทั้ง 10 สัปดาห์แต่ก่อนที่จะออกแบบการเรียนนั้นคุณครูและพี่ๆได้แลกเปลี่ยนสนทนากันว่าจะออกแบบการเรียนอย่างไรให้ได้เรียนในทุกเรื่องที่อยากเรียนและได้เนื้อหาที่ครอบคลุมภายในเวลา 10 สัปดาห์ จากนั้นพี่ๆจึงได้ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากพี่ๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำรายงายการค้นคว้าข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ คูณครูจึงให้พี่ๆชักเย่อความคิดว่า “ข้อมูลที่เราค้นคว้ามีความน่าเชื้อถือมากน้อยเพียงใด” จากนั้นพี่ๆจึงสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อจัดทำรายงานจากเรื่องที่ตนเองสนใจ ข้อมูลที่ได้มาจากหลายๆแหล่งพี่ๆต้องนำมาทำความเข้าใจและสรุปความเข้าใจเป้นของตนเองจึงจะจัดทำรายงานได้ เนื้อหาในการทำค่อนข้างหลากหลายล้วนมาจากเรื่องที่พี่ๆสนใจจริงๆ เช่นเรื่องไก่ชน ฟุตบอล นิยาย ดนตรี ศิลปะฯลฯ จากนั้นแต่ละคู่รายงานความคืบหน้าของการทำงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเพื่อร่วมเสนอแนะเพิ่มเติม และพี่ก็ทำสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

    ตอบลบ