อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

week4เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม e-book อสีกทั้งยังสามารถสร้างชิ้นงานผ่านโปรแกรม e-book ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
2-6
ก.พ.
58
โจทย์ : e-book
Key Questions :
- ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรม e-book และสร้างชิ้นงานมีอะไรบ้างและนักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
- นักเรียนจะสร้าง e-book อย่างไรให้น่าสนใจ
- นักเรียนจะใช้ไอแพดอย่างไรให้เกิดคุณค่าสูงสุดในการทำงาน
เครื่องมือคิด :
Round Robin : ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโปรแกรม e-book
Show and Share :
นำเสนอเค้าโครงแผนงานผ่าน e-book
Wall thinking : เค้าโครงแผนงานผ่าน e-book
Flow Chart : การใช้โปรแกรม e-book
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
 - นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- คอมพิวเตอร์
- ไอแพด
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนสนทนาถึงกิจกรรมในวันหยุดที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
Ø นักเรียนจะใช้ไอแพดอย่างไรให้เกิดคุณค่าสูงสุดในการทำงาน
Ø นักเรียนจะดูและรักษาไอแพดและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมอย่างไร
Ø นักเรียนจะมีข้อตกลงร่วมกันอย่างไรในการใช้ไอแพดขณะทำงาน
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชงผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้ไอแพด
ใช้ : นักเรียนลงมือสร้าง e-book โดยใช้ไอแพด                 (ต่อจากสัปดาห์ที่3)วันอังคาร ( 3 ชั่วโมง)
ชง : ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
Ø ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรม e-book              มีอะไรบ้างและนักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
Ø นักเรียนจะสร้างสื่อ e-book อย่างไรให้น่าสนใจ
Ø นักเรียนจะ
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากคำถามในขั้นชง        ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- นักเรียนรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้ครูและเพื่อนฟัง ครูและเพื่อน ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ใช้ : นักเรียนลงมือทำการสร้าง e-book ลงในไอแพด(ต่อจากวันจันทร์)

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง : นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในการนำเสนองานผ่านไอแพด
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสะท้อนจากคำถามในขั้น

ชง
- นักเรียนรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้ครูและเพื่อนฟัง ครูและเพื่อนให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ใช้ : นักเรียนลงมือทำการนำเสนอข้อมูลผ่าน e-book ลงในไอแพด(ต่อจากวันอังคาร)

วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง)
ชง : นักเรียนเปิดผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ครูและเพื่อนร่วมชื่นชม
เชื่อม : ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนผลงานร่วมกันพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
1.       นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.       ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.       นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.       นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.       นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.       นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม : ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสนทนาร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ใช้ : นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม     e-book
- ศึกษาข้อมูลในด้านที่ตนเองมีความสนใจพิเศษ
- นำเสนอความคืบหน้าในการทำงานแลกเปลี่ยนสะท้อนร่วมกัน

ชิ้นงาน
 - เค้าโครงการวางแผนการนำเสนองานผ่าน e-book
- e-book ที่พร้อมนำเสนอเรื่องที่ตนเองสนใจ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
- เข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม e-book ในการสร้างชิ้นงานได้
 - รู้และเข้าใจฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรม e-book
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม เช่น สี กระดาษ กรรไกร คอมพิวเตอร์
-   เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
- ใช้อุปกรณ์ที่เป็นของส่วนรวมอย่างทะนุถนอมและเห็นคุณค่า เช่น ไอแพด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำได้

ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลที่จะใส่ลงในแต่ละหน้าได้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- แสดงความคิดเห็นระหว่างคู่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
- ให้ความร่วมมือระหว่างคู่ของตนเองในการทำงาน

ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 -คิดออกแบบวางแผนลำดับการวางลำดับขั้นตอนในการทำงานได้
- สามารถใส่สี เสียงและเอฟเฟคต่างๆให้ชิ้นงานน่าสนใจ
ทักษะICT
- ใช้ไอแพดในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
- ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้

คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 4 โจทย์เป็นเรื่องของการทำ E-book ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วแต่เนื้อหาในสัปดาห์นี้พี่ๆจะต้องแต่งนิทานด้วยตนเอง พี่ๆแต่ละคนต้องคิดเค้าโครงเรื่องวางแผนการแต่งนิทาน หาภาพจากอินเทอร์เน็ตหรือบางคู่มีทักษะทางด้านการวาดภาพก็วาดด้วยตนเอง ปัญหาที่พี่ๆพบในสัปดาห์นี้คือรูปภาพบางภาพที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่สามารถคัดลองได้ หรือบางคู่ใส่ภาพไม่ตรงกับเนื้อหาที่เขียน บางคู่ขาดอรรถรสในการเขียน คุณครูและพี่ป.5 จึงอภิปรายร่วมกันจากปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน จากนั้นทุกคนก็ดำเนินการทำชิ้นงานของตนเองจนสำเร็จและทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่4

    ตอบลบ