อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

week3


เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจกระบวนการนำเสนองานผ่านโปรแกรมนำเสนอต่างๆเช่น  e-book ,word ,power point  ฯลฯ และสามารถติดตั้งโปรแกรม  e-book ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
26-30
ม.ค.
58
โจทย์ : หนังสืออิเล็คทรอนิคส์
 ( E book )
Key Questions :
- โปรแกรมนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
- โปรแกรมใดบ้างที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ
- นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่สนใจอย่างไรผ่านโปรแกรมนำเสนออย่างไร
เครื่องมือคิด :
Round Robin : อภิปรายร่วมกันจากคำถาม
Flow Chard : สรุปวิธีการดาวโหลดน์และวิธีการใช้โปรแกรม
Show and Share : อภิปรายร่วมกันถึงวิธีการใช้โปรแกรม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- หนังสือ/ห้องสมุด
- สี/ปากกา
- คอมพิวเตอร์
- ไอแพด
วันจันทร์( 2 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่สนใจอย่างไรผ่านโปรแกรมนำเสนออย่างไร
Ø โปรแกรมนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
Ø โปรแกรมใดบ้างที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชงผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลขั้นตอนและวิธีการในการใช้โปรแกรม    e-book
ใช้ :
นักเรียนทำ Flow Chard สรุปความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม e-book  (A3)วันอังคาร( 3 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนกิจกรรมในวันจันทร์ที่ผ่านมา
ในเรื่องของปัญหาที่พบเจอและวิธีการที่ใช้แก้ไข ผ่านเครื่องมือคิด
Round Robin
เชื่อม :
นักเรียนนำเสนอ Flow Chard ข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม e-book ครูและเพื่อนช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านเครื่องมือคิด Show and Share
ใช้ :
นักเรียนดาวโหลดน์โปรแกรมพร้อมทั้งติดตั้ง

วันพุธ( 1 ชั่วโมง)
ชง  :
 ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนมีความสนใจในด้านใดเป็นพิเศษ
Ø นักเรียนจะนำเสนอเรื่องที่นักเรียนสนใจอย่างไรให้ผู้อื่นสนใจและอยากเรียนรู้ร่วมกับเราผ่าน e-bookโดยในหนึ่งหน้าจะต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย 3-5 บรรทัด
เชื่อม :
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ใช้ :
นักเรียนวางเค้าโครงการทำ e-book นำเสนอข้อมูลในด้านที่สนใจ   ลงในกระดาษครึ่งA4โดยในหนึ่งหน้ากระดาษจะต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย  3-5 บรรทัด (ฉบับร่างก่อนทำจริงใน โปรแกรม e-book )

วันศุกร์( 2 ชั่วโมง)
ชง :
- นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าในการทำเค้าโครงการทำ e-book
พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาที่พบขณะทำงาน ครูและเพื่อนช่วยเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.       นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.       ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้
3.       นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.       นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.       นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.       นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม :
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันในการเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ ผ่านเครื่องมือคิด Block board Share

ใช้ :
- นักเรียนลงมือทำการนำเสนอข้อมูลผ่าน e-book ลงในไอแพด
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ
( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมe-book
-ศึกษาโปรแกรมนำเสนอที่ตนเองสนใจ
- ดาวโหลดน์โปรแกรมพร้อมทั้งติดตั้ง

ชิ้นงาน
- Flow Chard วิธีการดาว -โหลดน์และวิธีการใช้โปรแกรม
- เค้าโครงการทำ e-book
- หนังสืออิเล็กทรอนิค
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจกระบวนการนำเสนองานผ่านโปรแกรมนำเสนอต่างๆเช่น e-book ,word ,power point  ฯลฯ และสามารถติดตั้งโปรแกรม e-book ได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม เช่น สี กระดาษ กรรไกร ไอแพด คอมพิวเตอร์
-   เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ

ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำได้
ทักษะ ICT
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลขั้นตอนและวิธีการใช้โปรแกรม e-book ได้

ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์    
การเลือกใช้โปรแกรมได้
- คิดสร้างสรรค์ผลงานผ่าน    e-book ได้

คุณลักษณะ
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม1 ความคิดเห็น:


  1. สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วพี่ๆได้ทำรายงานเนื้อหาที่ทำค่อนข้างน่าสนใจคุณครูและพี่ๆจึงอภิปรายร่วมกันว่าจะทำอย่างให้ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและทำให้ผู้อื่นสามารถอ่านรายงานของเราได้ในทุกๆสถานที่พี่เสนอว่าให้ทำแบบออนไลน์ คุณครูและพี่ๆจึงสนทนาร่วมกันว่าจะทำอย่างไร ใช้โปรแกรมอะไรในการทำ จากนั้นพี่ๆจึงได้ศึกษาค้นคว้าโปรแกรมที่สามารถทำหนังสือออนไลน์ได้ จากนั้นนำมาอภิปรายร่วมกันจึงได้ข้อสรุปว่าเป็นโปรแกรม Book creator พี่ๆจึงต้องติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองและปัญหาที่พบคือไม่สามารถดาวโหลดน์ได้พี่จึงแก้ปัญหาด้วยการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้พี่ๆเลยใช้วิธีการไปสอบถามคุณครูฝ่าย IT ให้ช่วยแนะนำพี่จึงสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ จากนั้นพี่จึงจัดทำรายงานในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากนั้นจีงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ