อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

week1เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถอธิบายและให้เหตุผลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
week
Input
Process
Output
Outcome
1
12-16
ม.ค.
58
โจทย์ : สร้างฉันทะ/วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
เหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจในช่วงปิดเรียนมีอะไรบ้าง
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
สิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้มีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด :
Round Robin  : ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงปิดเรียน

Think Pair Share ,Blackboard Share :  ตั้งชื่อหน่วย
Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
Mind Mapping :  ก่อนการเรียนรู้
Wall Thinking : สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้(แผ่นใหญ่)
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- กระดาษบรู๊ฟ
- สี/ปากกา  
วันจันทร์( 2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจในช่วงปิดเรียนมีอะไรบ้าง ผ่านเครื่องมือคิด
 Round Robin
เชื่อม
ครูและนักเรียนนทนาทบทวนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้จากที่ได้เลือกไว้ใน Quarterที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
  •   เรื่องที่นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้เป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

- นักเรียนจัดประเภทเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart

ใช้
- นักเรียนเขียนบรรยาย 10 เรื่องที่อยากเรียนรู้พร้อมทั้งให้เหตุผล
วันอังคาร( 3 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ว่าเป็นเรื่องของ computer และ ICT
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  •   นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยอย่างไรให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
  •  นักเรียนจะออกแบบตกแต่งหน้าชั้นเรียนอย่างไรให้สวยงามและมีความหมายสอดคล้องกับหน่วยที่เรียน

เชื่อม
- ครูและนักเรียนนักเรียนตั้งชื่อหน่วยผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Share โดยเริ่มจากตั้งชื่อหน่วยด้วยตัวเอง จากนั้นแบ่งเป็น4กลุ่มเล็ก
(6-7คน) ช่วยกันตั้งชื่อหน่วยแล้วแบ่งเป็น2 กลุ่มใหญ่(13-14คน)นำชื่อหน่วยที่ได้มารวมกันหรือตั้งชื่อใหม่ตามที่สมาชิกในกลุ่มตกลงกันจากนั้นทั้งห้องช่วยกันนำชื่อหน่วยของทั้งสองกลุ่มมารวมกันผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share โดยชื่อหน่วยจะต้องมีความหมายและสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับหน่วยที่เรียนผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
- นักเรียนวาดภาพตกแต่งหน้าชั้นเรียน
วันพุธ( 1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
  •  นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
  •  สิ่งที่นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ICT มีอะไรบ้าง

เชื่อม
 - ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ใช้
- นักเรียนทำสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้(รายบุคคล)
- นักเรียนทำสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้(แผ่นใหญ่)
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
      1.    นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
      2.     ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
      3.      นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
      4.      นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
      5.      นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
      6.      นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ   
( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- การสนทนาตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจในช่วงปิดเรียน
- แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลประกอบเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ระดมสมองตั้งชื่อหน่วย
ชิ้นงาน
10 เรื่องที่อยากเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
 (Mind Mapping)
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถอธิบายและให้เหตุผลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
 ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ใช้กำลังกายในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า    และเหมาะสม
 - รู้จักรักษาและเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนรวม
ทักษะการสื่อสาร
- สนทานาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา
- พูดนำเสนอในเรื่องที่อยากเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้
ทักษะการคิด
 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
 คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้กระตือรือร้นในการทำงาน
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. เปิดเรียนวันแรกของ Quarter4 พี่ๆต่างตื้นเต้นดีใจที่ได้เจอเพื่อนต่างคนต่างถามข่าวคราวซึ่งกันและกันว่าปิดเรียนไปทำอะไรมาบ้าง บางคนอยู่บ้านเฉยๆ บางคนเดินทางเข้ากรุงเทพไปอยู่กับผู้ปกครอง เนื่องจากพี่ๆได้เลือกหัวข้อหน่วยไว้แล้วในQuarter ที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ เปิดเรียนมาในสัปดาห์แรกคุณครู จึงให้ๆพี่ๆลองคิดว่า 10 เรื่องที่อยากเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง จากนั้นจึงเอาของที่ตนเองและเพื่อนอยากเรียนรู้ไปจัดหมวดหมู่ ทุกคนเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเรียนในเรื่องที่ตนเองต้องการได้ยังไงในเมื่อเพื่อนก็อยากที่จะเรียนเรื่องอื่นเช่นกัน คุณครูและพี่ๆจึงอภิปรายร่วมกันว่าจะทำอย่างไร หลายคนเสนอความคิดเห็นว่าก็เรียนในเรื่องที่ตนเองอยากเรียน แต่นำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อนในห้องลงความเห็นตรงกัน จากนั้น พี่ๆจึงช่วยกันตั้งชื่อหน่วย เนื่องจากในหน่วยนี้เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์และอีกหลายๆเรื่องที่พี่ๆอยากจะเรียนพี่ๆจึงตั้งชื่อหน่วยว่า เด็กยุค ICT in the special class. คุณครูและพี่ๆจึงช่วยกันจัดบรรยากาศชั้นเรียนตกแต่งหน้าห้องเรียนด้วยสีโปสเตอร์ ผู่กันไม่พอสำหรับระบายสีก็พากันใช้นิ้วจุ่มแล้วก็ระบายอย่างสนุกสนาน จากนั้นระดมสมองร่วมกันถึงสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้และพี่ๆก็สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1

    ตอบลบ