อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

week10


-->
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยอยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
16-17
มี.ค.
58
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้ หน่วย อยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์
Key Questions :
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยอยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
เครื่องมือคิด :
Blackboard Share :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ หน่วย อยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์
Round Robin  :  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมาทั้ง Quarter
Show and Share :  นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาMind Mapping :  สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- ห้องเรียน
- กระดาษ A4, A3
- หน้าอาคารประถม
- TV นำเสนอ VDO
วันจันทร์( 2 ชั่วโมง)
ชง :
นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมาทั้งหมดในหน่วย อยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์

เชื่อม :
- นักเรียนออกแบบวางแผนการนำเสนอความเข้าใจในหน่วยอยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่นละคร,คลิป,เพลงฯลฯ

ช้ :
-  นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เป็น  Mind Mapping หลังเรียน/ นำเสนอ

วันอังคาร( 3 ชั่วโมง)
ชง :
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.       นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.       ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้
3.       นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.       นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.       นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.       นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป

เชื่อม :
- นักเรียนซ้อมการแสดงเพื่อนำเสนอความเข้าใจในหน่วย อยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์ใช้
นักเรียนนำเสนอความเข้าใจในอยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  

ใช้ :
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ
( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้ง Quarter
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
- นำเสนอความเข้าใจ ผ่านละคร ,คลิป
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ละคร
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีวิจารณญาณ
-  เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้
- สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยอยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ ผ้า
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของการนำเสนองาน
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการคิด
คิดวางแผนการถ่ายเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นสนใจและเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้ง Quarter

คุณลักษณะ
เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- สนใจกระตือรือร้นในการนำเสนองาน
มีน้ำใจอดทนในการทำงานจนสำเร็จ

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนใน Quarter 4 พี่ต่างดีใจจะได้ปิดภาคเรียน คนไหนมีงานค้างก็เคลียร์งานค้างของตนเองจากนั้นซ้อเพื่อเตรียมพร้อมถ่ายทอดความงอกงาม พี่ผู้หญิงซ้อมรำบายศรีสู่ขวัญถ่ายทอดความงอกงามทางด้านดนตรี พี่ผู้ชายเตรียมจอเตรียมสายเสียง พร้อมถ่ายทอดความงอกงามใน หน่วย”อยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์” วันแสดงจริงพี่ผู้หญิงรำพร้อมเพียงสวยงาม อุปกรณ์ IT มีปัญหาเล็กน้อยสัญญาณขาดหาย ทุกคนตกใจว่าจะเปิดได้หรือป่าวแต่สุดท้ายก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้สายเสียบแทน สามารถเปิดคลิป Vdo ที่มาจากความตั้งใจของพี่ๆได้ ก่อนกลับบ้านพี่ๆผู้ปกครองและคุณครูรับประทานอาหารร่วมกันที่บริเวณร่มไผ่ พี่ๆ

    ตอบลบ