อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถทบทวน/ใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง Quarter ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
9-13
มี.ค.
58
โจทย์ : ทบทวน/ใคร่ครวญ
Key Questions :
- นักเรียนจะเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างไรเพราะเหตุใด
- นักเรียนจะถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เสียใจและคับข้องใจให้มีสติได้อย่างไร
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนามีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด :
สติสนทนา :
 - ทบทวน/ใคร่ครวญกิจกรรมที่เรียนมาทั้ง 8 สัปดาห์
- บรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและคับข้อง
- บรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและคับข้องในด้านบวก
 Wall Thinking :
 - เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจคับข้อง
- เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและตับข้องในด้านบวก
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- บริเวณต่างๆภายในโรงเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- คอมพิวเตอร์
วันจันทร์( 2 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø เหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและคับข้องใจตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกัน
Ø ในเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนเสียใจและคับข้องใจนั้นมองในด้านบวกนักเรียนเห็นอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม

เชื่อม :
- นักเรียนทบทวน/ใคร่ครวญกิจกรรมที่เรียนมาทั้ง 8 สัปดาห์ผ่านกิจกรรมสติสนทนา

ใช้ :
- นักเรียนจับคู่(คู่เดิมที่ทำงานร่วมกัน) หามุมสงบภายในบริเวณโรงเรียน จากนั้นให้หนึ่งคน(A) เริ่มต้นเล่ากิจกรรมและปัญหาอุปสรรคที่พบตลอดที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยที่อีกคน(B)ฟังอย่างตั้งใจและใช้สติในการฟัง เมื่อAเล่าจนจบB ก็เริ่มกิจกรรมและปัญหาอุปสรรคที่พบตลอดที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเช่นกันโดยที่Aฟังอย่างตั้งใจและใช้สติในการฟัง

วันอังคาร( 3 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในวันจันทร์ที่ผ่านมา

ใช้ :
- นักเรียนเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและคับข้อง
- นักเรียนเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและคับข้องในด้านบวก

วันพุธ( 1ชั่วโมง)
ชง :
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
Ø สิ่งที่นักเรียนทำได้ดีแล้วมีอะไรบ้าง
Ø สิ่งที่ต้องพัฒนามีอะไรบ้าง อย่างไร
Ø จะดีกว่านี้ไหมถ้า..................

เชื่อม :
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง

ใช้ :
นักเรียนคิดใคร่ควรเขียน สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรพัฒนา
เกี่ยวกับการเรียนหน่วย อยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี ICT สร้างสรรค์

วันศุกร์( 2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสะท้อนถึงกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.       นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.       ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้
3.       นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.       นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.       นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.       นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป

เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ตั้งพัฒนาครูและเพื่อช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง


ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ
( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ใช้สติในการสนทนาถึงกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจ
ชิ้นงาน
- เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและคับข้อง
- เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเสียใจและคับข้องในด้านบวก
- สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
ความรู้
เข้าสิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถทบทวน/ใครควรสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง Quarter ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เลือกบริเวณสงบภายในโรงเรียนเพื่อใคร่ครวญสิ่งที่ได้เรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
-  พูดนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งเรื่องที่ทำให้คับข้องใจให้เพื่อนฟังอย่างมีสติ
- รับฟังขณะเพื่อนพูดอย่างมีสติ
ทักษะการคิด
- คิดใคร่ครวญสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีสติ
- เปลี่ยนความคิดจากเรื่องที่ทำให้เสียใจเป็นมุมมองด้านบวกได้
คุณลักษณะ
-  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ไม่ใช้อารมส่วนตัวในการตัดสินความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:


  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พี่ๆต้องกลับมาใคร่ครวญในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง Quarter พี่ๆจับคู่กันใช้สติสนทนาในการทบทวนใคร่ครวญ พี่ๆสามารถจดจำเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียน กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ประทับใจ เหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจ พี่ๆสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ทีให้เสียใจทำให้รู้สึกหดหู่ คุณครูจึงใช้กิจกรรมสติสนทนา โดยที่พี่จะจับคู่กันแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เสียใจให้เพื่อนฟัง จากนั้นให้มองเหตุการณ์นั้นในด้านบวกว่าในเรื่องที่ทำให้เสียใจนั้นมีส่วนใดบ้างที่ทำให้เรารู้สึกดี หรือได้ข้อคิดดีๆจากเหตุการณ์นั้น ทำให้พี่ๆหลายคนได้มุมมองด้านบวกเพิ่มขึ้นและพี่ๆยังได้ทำการซ้อมการแสดงเพื่อถ่ายทอดความงอกงามใน Quarter อีกด้วย จากนั้นทุกคนจึงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ