อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class.

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "อยู่ให้ดีกับเด็กยุค ICT in the special class"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1 .เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อตนเองและผู้อื่น
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบวางแผนทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมได้

week 7เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจการใช้โปรแกรม I movie ในการตัดต่องาน และสามารถใช้     I movie สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจ
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
23-27
ก.พ.
58
โจทย์ : ตัดต่อ
Key Question : นักเรียนจะตัดต่อ VDO ให้น่าสนใจอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Round Robin : ครูและนักเรียนสนทนาถึงการตัดต่อ VDO ให้น่าสนใจ
Show  and Share : นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของการตัดต่อ VDO
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- ไอแพด
- คอมพิวเตอร์
วันจันทร์( 2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนจะตัดต่อ VDO ให้น่าสนใจอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
 - ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากคำถามในขั้นชง
- นักเรียนแต่ละคู่ระดมความคิดในการตัดต่อ VDO ตามที่วางแผนและครูแนะนำเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูล
ใช้
นักเรียนดำเนินการตัดต่อ VDO
วันอังคาร( 3 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องการตัดต่อ VDOในวันจันทร์ที่ผ่าน มาว่าขณะดำเนินงานนักเรียนเจอปัญหาและอุปสรรค์ใดบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าการตัดต่อ VDO  ครูและเพื่อนร่วมสะท้อนผลงาน
ใช้
นักเรียนดำเนินการตัดต่อ(ต่อ)
วันพุธ( 1 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนสนทานาร่วมกันถึงความคืบหน้าในการตัดต่อVDO
เชื่อม
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการตัดต่อ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
นักเรียนดำเนินการตัดต่อ(ต่อ)
วันศุกร์( 2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสะท้อนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.       นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.       ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้
3.       นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.       นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.       นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.       นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
7.        
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอ VDO ที่ถ่ายให้ครูและเพื่อนร่วมชื่นชมพร้อมทั้งอภิปรายร่วมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนำไปปรับใช้ต่อไป
ใช้
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ
( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- วางแผนการตัดต่อ VDO
- ตัดต่อ VDO
- สนทนาแลกเปลี่ยนสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
- นำเสนอความคืบหน้าของการทำงาน
ชิ้นงาน
- VDO ที่ตัดต่อด้วยตัวเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจการใช้โปรแกรม I movie ในการตัดต่องาน และสามารถใช้     I movie สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถตัดต่อ VDO ได้
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- รู้จักรักษาและเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนรวมพร้อมทั้งเก็บกวาดเมื่อใช้งานเสร็จ
- สามารถใช้โปรแกรม I movie ในการตัดต่อ VDO ได้


ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีเหตุผล

ทักษะการคิด
 - คิดวางแผนการตัดต่ออย่างเป็นลำดับขั้นตอนได้
- คิดสร้างสรรค์ผลงานได้

คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ทำการตัดต่อ VDO ที่ถ่ายมา ปัญหาที่พบขณะดำเนินงานคือ เสียงคนพูดเบาเกินไปทำให้ฟังไม่เข้าใจว่าพูดอะไร พี่ๆแก้ปัญหาด้วนการหาที่อัดเสียงแล้วแทรกลงไปใน VDO แทนเสียงเดิม บางคู่ไม่สามารถโหลดเพลงที่ต้องการได้ พี่ๆใช้วิธีการแก้ปัญหาคือใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์ โหลดแล้วจึงเข้า E-mail ตัวเองเพื่อนำเพลงมาใส่ใน VDO เนื่องจากมีการถ่ายทำจำนวนมากทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลในไอแพดเหลือน้อยอาจไม่เพียงพอต่อการทำงานครั้งต่อไป ดั้งนั้นในสัปดาห์นี้พี่ๆจึงได้เรียนรู้การถ่ายโอนข้อมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำในไอแพด คุณครูและพี่ๆจึงอภิปรายร่วมกันถึงการถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากนั้นพี่ๆหลายคนจึงได้ถ่ายโอนข้อมูลจากในไอแพดไปเก็บไว้ในพื้นที่ของตนเองมีทั้งใช้อุปกรณ์ เช่น แฟรสไดส์ และทาง Network ต่างๆเช่นใน E-mail, google dive ฯลฯ
    และพี่จึงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ